1394. Projectvestiging Glastuinbouw Deurne

Gemeente Deurne, de belanghebbende tuinders, verenigd in de Coöperatieve Vereniging Tuinbouwvestiging Deurne u.a. (CVTD) en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) hebben een samenwerkingsverband  opgericht, genaamd Tuinbouwvestiging Deurne BV. Dit samenwerkingsverband (initiatiefnemer) is voornemens een projectvestiging voor glastuinbouw te realiseren van ca. 75-125 ha. netto glas (bruto ca. 150-200 ha.) binnen een door de provincie Noord-Brabant in het Streekplan 2002 aangewezen zoekgebied van ca. 1800 ha. Om deze glastuinbouwvestiging mogelijk te maken stelt de gemeente Deurne een nieuw bestemmingsplan op. Voor de besluitvorming hierover wordt de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Bevoegd gezag voor het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan is de gemeenteraad van Deurne.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-11-2003 Datum kennisgeving
20-11-2003 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-04-2006 Kennisgeving MER
20-04-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-04-2006 Kennisgeving MER
21-04-2006 Ter inzage legging MER
13-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Deurne heeft besloten om zowel de locatiekeuze als de inrichting van de projectvestiging in één milieueffectrapport (MER) weer te geven. Een tussentijdse toetsing van de Commissie voor de m.e.r. van het locatiekeuzedeel van het MER heeft om deze reden niet plaatsgevonden.

Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een tweetal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op systematiek passende beoordeling en op lichthinder en natuur.

In het toetsingsadvies van 13 september 2006 wordt ten behoeve van de verdere besluitvoming onder andere aanbevolen om:

  • natuur en lichthinder; natuurcompensatie vooraf in het bestemmingsplan op te nemen;
  • bodem en water; in het kader van de watertoets na te gaan in hoeverre het vasthouden en bergen van hemelwater gunstig kan uitwerken voor het oplossen van waterhuishoudkundige problemen buiten het plangebied;
  • energie; aan te geven hoe omgegaan zal worden met de ‘complementariteit’ in energiebehoefte van de verschillende te vestigen tuinbouwbedrijven, bij de verdere uitwerking van de energieplannen de ontwikkelingen op het gebied van de CO2-emissie voor de glastuinbouw te volgen en de energievoorziening hier desnoods op aan te passen, en verschillende nog in aanmerking komende energiesysteemvarianten het totaal benodigde energieverbruik en de CO2-uitstoot per jaar nauwkeurig en navolgbaar te bepalen;
  • evaluatie; lichthinder ook bij het onderdeel “Natuur” in de evaluatie mee te nemen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Jacques Leemans
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jacques de Ruijter, MBE

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van burgemeester en wethouders Deurne
Coöperatieve Vereniging Tuinbouwvestiging Deurne (CVTD)
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)

Bevoegd gezag
Gemeente Deurne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018