1395. Veehouderij Meerdink te Aalten

Uitbreiding van veehouderij (varkens, melkkoeien en vrouwelijk jongvee)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-11-2003 Datum kennisgeving
26-11-2003 Ter inzage legging van de informatie
26-01-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-10-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-10-2004 Kennisgeving MER
27-10-2004 Ter inzage legging MER
20-12-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De inrichting ligt deels in een extensiveringszone van de reconstructie. De Commissie adviseert in haar richtlijnenadvies om in beeld te brengen wat de uitbreidingsruimte is op de huidige locatie, mede in relatie tot de reconstructie. Tevens wordt aangeraden in het MER in te gaan op de mogelijkheid om het bedrijf (gefaseerd of gedeeltelijk) te verplaatsen, zo mogelijk in de vorm van een locatiealternatief.

Het MER bevat een meest milieuvriendelijk alternatief waarbij de nieuwbouw van de varkenstak plaatsvindt op een alternatieve locatie in een landbouwontwikkelingsgebied van de reconstructie. Bij de toetsing van het MER constateert de Commissie dat de bandbreedte van alternatieven afdoende is verkend. De Commissie adviseert om de jurisprudentie inzake de IPPC-richtlijn nauwlettend te volgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Meerdink

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018