1409. Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid en uitleglocaties Westwijk en Legmeerpolder

  De gemeente Amstelveen is van plan een bedrijventerrein van 75 hectare netto te ontwikkelen ten noorden van de te verleggen N201 en binnen de geluidszone van Schiphol. Daarnaast wil zij 8.000 woningen ontwikkelen ter afronding van Westwijk en ter omvorming van de Noordelijke Legmeerpolder tot toekomstig woongebied in aansluiting op de bestaande bebouwing van Amstelveen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-2004 Datum kennisgeving
14-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
01-07-2004 Kennisgeving MER
01-07-2004 Ter inzage legging MER
06-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in dit richtlijnenadvies om in het MER eerst een kader te maken waarin met name de volgende aspecten nader worden uitgewerkt:

  • cumulatie van verkeersproductie en samenhangende effecten;
  • het vastleggen van de ecologische structuur met name het instandhouden van groene oost-west relatie bij het verbinden van de stedelijke gebieden van Amstelveen en Uithoorn en een goede aantakking op de Amstelscheg;
  • integrale benadering van het watersysteem.
Per deelgebied (bedrijventerrein, woningbouw Legmeer, woningbouw Stadsrand en woningbouw Westwijk (ZW)), dat wordt vastgelegd in een bestemmingsplan, is een uitwerking nodig die specifiek op de inrichting van dat deelgebied ingaat.

 

MER bedrijventerrein Amstelveen-Zuid

Het eerste MER betreft het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid in het zuidelijk deel van de Noorder Legmeerpolder en heeft dus betrekking op een aanzienlijk kleiner plangebied dan het oorspronkelijke plangebied in de startnotitie.

De Commissie concludeert over dit MER dat de ecologische oost-westverbinding is uitgewerkt en gewaardeerd, maar constateert ook dat deze zone in de verdere planvorming niet is gegarandeerd. De uitwerking van het voorontwerp-Bestemmingsplan treedt naar het oordeel van de Commissie buiten de bandbreedte van het MER. De Commissie raadt aan de ecologische zones (oost-west, langs de HOV-baan en langs de Zijdelweg) alsnog in te vullen in het bestemmingsplan, dan wel het MER aan te vullen met een alternatief waarbij alle ruimte binnen het plangebied bedrijfsmatig wordt ingericht. Een andere optie is wellicht de zone direct ten noorden van het beschouwde plangebied voor het bedrijventerrein op te nemen in het bestemmingsplan en te bestemmen als groengebied, zodat toch een gelijkwaardig functionerende zone ontstaat zoals beschreven in het MER. De Commissie suggereert voorts om in de verdere planontwikkeling invulling te geven aan meervoudig ruimtegebruik en aan duurzaamheid.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amstelveen

Bevoegd gezag
Amstelveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jan 2008