1444. Pangea parc te Epe

Het voornemen betreft de aanleg en het gebruik van een dierenpark waar mogelijk ongeveer 250.000 bezoekers op af zullen komen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-06-2004 Datum kennisgeving
23-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
13-08-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-04-2008 Kennisgeving MER
22-04-2008 Ter inzage legging MER
25-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het gaat om een kleine m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, waarbij een bestaand park – dierenpark Wissel – verplaatst en uitgebreid zal worden, en als Pangea Parc zal doorgaan.

De Commissie is van oordeel de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over de ontsluitingsroute en de grenzen van Pangea Parc.

Het vanuit het milieu bezien belangrijkste aspecten van het initiatief zijn het verkeer en de gevolgen daarvan en de waterhuishouding. Het MER geeft een goed beeld van de milieuvoor- en nadelen van de verschillende ontsluitingsroutes. De toename van de verkeersintensiteit als gevolg van (verplaatsing van) het dierenpark is goed in beeld gebracht en komt overeen met de capaciteit en de functie van de weg. Uit het MER blijkt dat geen problemen voor verkeer te verwachten zijn. In het MER is het effect op de waterhuishouding als neutraal beoordeeld.
In het MER is aannemelijk gemaakt dat de verplaatsing van het dierenpark geen belemmering oplevert voor uitbreidingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul Peeters
ir. Lon Schöne

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zodiac Zoos

Bevoegd gezag
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018