1461. Herinrichting Huissensche Waarden te Lingewaard

Basal Toeslagstoffen Maastricht B.V. is voornemens de Huissensche Waarden her in te richten. Er zal zand worden gewonnen als basis voor rivierverruiming, recreatie en natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-09-2004 Datum kennisgeving
29-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
22-11-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig is. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd over:
• de milieueffecten van de jachthaven;
• mogelijke aantasting van het Natura 2000-gebied de Gelderse Poort;
• veiligheid tegen overstromingen en scheepvaartveiligheid.

Uit het MER en de aanvulling blijkt dat de herinrichting past binnen de randvoorwaarden van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ en dat het mogelijk is de herinrichting uit te voeren binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De aanvulling stelt dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied de Gelderse Poort zal plaatsvinden. De Commissie onderschrijft deze conclusie alleen wanneer de volgende mitigerende maatregelen worden toegepast:
• vaarverbod recreatievaart in de winterperiode van half november t/m half maart;
• tijdens de zandwinperiode voorkomen dat geschikte broedplaatsen voor pionierssoorten in het broedseizoen aanwezig zijn;
• zeker stellen van voldoende ganzen foerageergebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ron Agtersloot
drs. Frank Saris
drs. Nathalie Vossen
ir. Robbert de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Basal Toeslagstoffen Maastricht B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.3 tot 1-4-2011: Verlegging van zomerbed van een waterweg voor schepen >= 1350 ton
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018