1463. Rondweg N314 Hummelo

De aanleg van een provinciale rondweg (N314) om Hummelo. De gemeente heeft een bestemmingsplan voor een westelijke rondweg opgesteld. In eerdere fasen zijn diverse tracé-alternatieven onderzocht en afgewogen. Het project is gefaseerd. Lees meer hierover onder Opmerkingen bij de advisering.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-09-2004 Datum kennisgeving
23-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
23-11-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing tracéalternatieven
01-11-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2005 Advies uitgebracht
Toetsingadvies over de tracéalternatieven
Toetsing
12-02-2008 Kennisgeving MER
12-02-2008 Ter inzage legging MER
14-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
03-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-08-2011 Ter inzage legging van de informatie
11-08-2011 Datum kennisgeving
24-10-2011 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
In de richtlijnenfase is gevraagd om nader te motiveren waarom oostelijke alternatieven afvallen.

Tussentijds toetsingsadvies
In 2005 heeft de Commissie tussentijds een toetsingsadvies uitgebracht over de voorselectie van de tracé-alternatieven. De Commissie vond de beschikbare informatie onvoldoende basis bieden voor het laten afvallen van álle oostelijke alternatieven en adviseerde enkele kansrijke oostelijke alternatieven in het MER mee te nemen.

Toetsingadvies
Tracékeuze en streekplan
De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling voldoende informatie aanwezig is om een besluit te nemen over de tracékeuze en de herziening van het streekplan.

Bestemmingsplan en de inrichting van het gekozen tracé
De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling de essentiële informatie nog niet aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan en de inrichting van het gekozen tracé.

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie heeft het MER voor een westelijk tracé getoetst . Alle milieuinformatie is nu voorhanden voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. In het advies doet zij nog een aantal aanbevelingen, in het bijzonder over archeologie.

Lees verder in de adviezen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
drs. Wilfried Hessing
ir. Hans Huizer
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018