1464. Reconstructie van de N302 in Harderwijk

reconstructie van de provinciale weg N302 in Harderwijk      Toetsing: wijziging of uitbreiding van een autosnelweg of autoweg, niet zijnde een hoofdweg

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-09-2004 Datum kennisgeving
13-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
25-11-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-11-2006 Kennisgeving MER
03-11-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
03-11-2006 Kennisgeving MER
03-11-2006 Ter inzage legging MER
08-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r. wordt vrijwillig doorlopen. De provincie heeft de intentie het milieueffectrapport (MER) zodanig te schrijven dat het, indien nodig, ook als milieurapport voor de strategische milieubeoordeling (SMB) kan worden gebruikt. 

In het richtlijnenadvies noemt de Commissie als hoofdpunten voor het MER:

  • inzicht in de verkeersintensiteiten en congestie, om probleemstelling (autonome ontwikkeling) en probleemoplossend vermogen (voornemen) te verduidelijken;
  • beschrijving van de toekomstige geluidssituatie en luchtkwaliteit in het studiegebied;
  • een goede samenvatting.
 

Toetsing:

In het MER ontbrak op de volgende onderwerpen essentiële informatie:

  1. De in verschillende rapporten gehanteerde aantallen voor de verkeersintensiteiten en prognoses kwamen niet overeen; hierdoor was het niet mogelijk de effecten voor de luchtkwaliteit en geluidhinder te beoordelen;
  2. De ‘worst case’ was niet in het MER beschreven; hierdoor was de informatie uit het MER, met name over de geluidsbelasting moeilijk te beoordelen;
  3. Uit het MER bleek niet hoe de kruispunten waren vormgegeven. Hierdoor bleven de gevolgen voor de verkeersveiligheid van het langzame verkeer onduidelijk;
  4. De daadwerkelijke omvang van het landbouwverkeer van en naar Flevoland was onduidelijk.
 

De aanvulling voorziet op alle onderwerpen in de geconstateerde tekortkomingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Adrie de Jong
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018