1480. AsbestCement denaturering Moerdijk

Heijmans Infra Techniek B.V. te Rosmalen en Twee “R” Recycling B.V. te Hengelo hebben het voornemen een installatie voor de thermische denaturering van asbestcement producten op te richten aan de Middenweg te Moerdijk. Met deze verwerkingsinstallatie zal jaarlijks 40.000 ton (op termijn 80.000 ton) asbestcementproducten (overwegend dakplaten, wandplaten en buizen) verwerkt worden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-2004 Datum kennisgeving
19-11-2004 Ter inzage legging van de informatie
26-01-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2007 Kennisgeving MER
03-08-2007 Ter inzage legging MER
18-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat het aannemelijk is dat volledige denaturatie van asbestcement bereikt kan worden (het eindproduct bevat geen asbest meer).

De Commissie constateert dat de huidige normering in Nederland niet geschikt is als toetsingskader voor het asbestvrije eindproduct.  De Commissie adviseert de provincie daarom een toetsingsprotocol op te stellen.

Omdat het een techniek betreft die nog niet eerder is toegepast, acht de Commissie het raadzaam een diepgaand monitoring- en evaluatieprogramma uit te voeren. Zij doet aanbevelingen over de inhoud daarvan. De toegepaste methode is energieintensief. Uit de aanvulling blijkt dat er mogelijkheden zijn voor energiebesparing. De Commissie adviseert deze mogelijkheden te betrekken bij dit monitoring- en evaluatieprogramma.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen
drs. ing. Peter Tromp

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heijmans Infra Techniek B.V. (HIT)

Bevoegd gezag
Waterschap Brabantse Delta
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C21.5 tot 1-4-2011: Asbest (houdende producten): winning, productie, be- of verwerking, 20.000ton eindproduct, verbruik 200ton asbest

Bijgewerkt op: 10 jul 2018