1505. Glastuinbouwgebied poort van de Wieringermeer (Agriport)

Agriport A7 BV heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een grootschalig glastuinbouwgebied van circa 410 ha, een bedrijventerrein voor agri-business en logistiek van circa 80 ha en een bedrijventerrein voor kleinschalige kennisintensieve bedrijvigheid en recreatie van circa 15 ha, alsmede circa 45 ha overige functies.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-02-2005 Datum kennisgeving
04-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
19-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-09-2005 Kennisgeving MER
19-09-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
20-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Omdat belangrijke milieugevolgen onvoldoende concreet beschreven waren in het oorspronkelijke MER heeft de Commissie om een aanvulling gevraagd, met name op de punten water, energie en natuur.

In haar toetsingsadvies van 20 maart 2006 wordt ten behoeve van verdere besluitvorming onder andere aanbevolen aan de provincie Noord-Holland om bij het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekking zoveel mogelijk het totaalbeeld voor ogen te houden. Hiermee wordt gedoeld op het totaalbeeld, waarbinnen de aanvragen van individuele ondernemers moeten worden ingepast en waarbij de locaties voor infiltratie- en onttrekkingsputten heel precies dienen te worden bepaald.

In 2007 heeft Agriport A7 BV het voornemen om het gebied uit te breiden. Meer informatie over de m.e.r.-procedure kunt u vinden onder nummer 2009.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. ing. Leo Oprel
ir. Jacques de Ruijter, MBE
ir. Lon Schöne
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerking Grontmij / B&G BV

Bevoegd gezag
Wieringermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018