1541. Uitbreiding varkenshouderij van J. Derks te Volkel

De heer Derks heeft het voornemen zijn bedrijf aan de Oosterheidestraat te Volkel te wijzigen. Hij wil een varkensbedrijf opzetten met 2.992 vleesvarkens, 21 stuks vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden. Toetsing De heer Derks is voornemens te komen tot verplaatsing en uitbreiding van zijn varkensstallen. De uitbreiding betreft een toename van het aantal vleesvarkens van 940 naar 3.064 met gelijktijdige inlevering van ca 180 zeugenplaatsen (incl. gespeende biggen). Daarnaast wil initiatiefnemer zijn stallen op zijn grond naar achteren verplaatsen, zodat deze komen te liggen in verwevingsgebied, daar waar al de huidige stallen in extensiveringsgebied liggen. Vanwege het achterwege blijven van de gevraagde aanvullingen op het MER is de Commissie voor de m.e.r. genoodzaakt om op dit moment een negatief advies ten aanzien van het ingediende MER uit te brengen. In het voorliggende advies is aangegeven op welke punten het MER dient te worden aangevuld ten einde alle essentiële informatie voor de besluitvorming beschikbaar te krijgen. Deze besluitvorming wordt weer opgestart op het moment dat de initiatiefnemer een aangepast MER aanbiedt aan het bevoegd gezag. Op verzoek van het bevoegd gezag zal de Commissie dat aangepaste MER voorzien van een toetsingsadvies.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-03-2005 Datum kennisgeving
16-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
19-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2007 Kennisgeving MER
24-10-2007 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing over het aanvullend MER
23-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2007 Kennisgeving MER
24-10-2007 Ter inzage legging MER
14-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op: de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur; de bijdrage aan de lokale geurhinder onder meer op het nabijgelegen recreatiegebied “Hemelrijk”; de (fijn) stof emissies en de heersende fijn stofconcentratie. Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nb-wet, Wgv en Blk 2005.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. J. Derks

Bevoegd gezag
Gemeente Uden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018