155. Uitbreiding stortplaats 'Meersteeg' te Geldermalsen

Door gebrek aan stortcapaciteit was uitbreiding nodig van de stortplaats Meersteeg met 2 miljoen m3. Deze capaciteit is nodig voor de (eventuele be- en) verwerking van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. De bestaande stortplaats, inclusief een recente uitbreiding, bood slechts ruimte tot medio 1988.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-10-1987 Datum kennisgeving
15-10-1987 Ter inzage legging van de informatie
11-12-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
06-09-1989 Kennisgeving MER
06-09-1989 Ter inzage legging MER
17-11-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie stelde in haar toetsingsadvies, dat de beschrijving van de bestaande geohydrologische toestand in het MER onvoldoende was. Een deel van de voor effectbeschrijving noodzakelijke informatie was niet verzameld. Daarnaast gaven de gepresenteerde modelberekeningen van de invloed van de oude stortplaats een onjuist beeld. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben per brief van 9 november 1989 aangekondigd om bij de vergunningverlening voorschriften op te nemen waardoor de initiatiefnemer alsnog deze informatie zou moeten verzamelen.

Daarnaast merkte de Commissie op, dat het meest milieuvriendelijke alternatief ook zou moeten voorzien in verdere isolatiemaatregelen voor de bestaande stortplaats. Ze wees erop, dat in et kader van het nog te verrichten geohydrologische onderzoek hieraan tegemoet gekomen zou kunnen worden.

In het MER wordt uitgegaan van de toepassing van zand/bentoniet als basisafdichting voor de uitbreiding van de stortplaats. Keuringsprotocollen voor de toepassing van dit materiaal als onderafdichting van stortplaatsen ontbraken op dat moment echter. Daarom had de Commissie verzocht om bij eventuele toepassing van dit materiaal naast het noodzakelijke vooronderzoek in het evaluatieprogramma bijzondere aandacht te besteden aan het doorlatend vermogen.

Blijkens het ontwerp van de Afvalstoffenwetvergunning dienden de bestaande geohydrologische toestand en de bestaande grondwaterverontreiniging door een op korte termijn uit te voeren onderzoek in beeld te worden gebracht. Hiertoe waren voorschriften opgenomen in de ontwerpvergunning.

De keuze voor afdichting van de stortplaats met folie en zand/bentoniet is door de provincie met een nader onderzoek onderbouwd.

Uiterlijk vijf jaar na de openstelling van de inrichting zou de provincie een evaluatierapport publiceren; dit is nog niet ontvangen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Kick Hemker
Cees van Maanen
ir. Slebos

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalverwijdering Rivierenland

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007