1551. Offshore Windpark Breeveertien II

Airtricity heeft het voornemen een offshore windpark aan te leggen in de Noordzee, op ongeveer 60 tot 70 kilometer uit de kust ter hoogte van IJmuiden. De locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 42 km2 (exclusief veiligheidszone) en is Breeveertien II genaamd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-2005 Datum kennisgeving
08-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
20-02-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-11-2007 Kennisgeving MER
13-11-2007 Ter inzage legging MER
05-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
02-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER, de passende beoordeling en de aanvulling daarop zijn de effecten op de scheepvaartveiligheid en de effecten op vogels goed beschreven. Heiwerkzaamheden bij de bouw van het windpark veroorzaaken zeer veel onderwatergeluid. De effectvoorspelling van onderwatergeluid is erg complex en er is sprake van veel kennisleemtes. Om deze reden adviseert de Commissie vooralsnog maximaal één seizoen te heien (waarin een of meerdere parken aangelegd kunnen worden), in dit seizoen de effecten op het onderwaterleven nauwkeurig te monitoren en vervolgens de resultaten hiervan te toetsen voorafgaand aan een volgend heiseizoen. Mocht uit deze toetsing blijken dat negatieve effecten optreden, dan kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Uit de beschikbare informatie blijkt namelijk, dat met de maximale inzet van (innovatieve) mitigerende maatregelen of alternatieve funderingstechnieken effecten fors te beperken zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Airtricity House

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 23 jun 2009