1556. SMB Structuurplan Zwolle

Realisering van 6000 nieuw woningen, 60 ha bedrijventerrein en aanleg van nieuwe wegen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-04-2005 Adviesaanvraag
11-05-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-12-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-12-2005 Kennisgeving MER
28-12-2005 Ter inzage legging MER
13-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De structuurplanscenariostudie en bijbehorende toetsing die de gemeente al heeft uitgevoerd, vormden een goede basis. De Commissie adviseerde deze in het milieurapport kort samen te vatten. Verder vroeg zij de (milieu)effecten van de nog resterende keuzen inzake de woningbouw, de bedrijvigheid en eventuele andere grote ruimtelijk ingrepen in beeld te brengen. Het gaat daarbij vooral om de (resterende) locatiekeuzen, de begrenzing en de fasering. Bij bebouwing van sommige locaties kan een passende beoordeling (Habitatrichtlijn) nodig zijn.

Bij de toetsing geeft de Commissie aan dat vooral voor de nieuwbouwlocaties aansluitend aan de stad op het grondgebied van Zwolle nuttige informatie naar voren is gekomen. Het is goed duidelijk geworden welke beperkingen er zijn bij het realiseren van deze locaties. De ernst van de beperkingen verschilt per locatie. In de bestemmingsplanfase zal nader onderzoek nodig zijn, maar men kan voortbouwen op de gegevens die nu naar voren zijn gekomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Rob Lenders
ing. Paul Peeters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zwolle

Bevoegd gezag
Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018