1622. Varkenshouderij gebr. Hazenberg te Moergestel, gemeente Oisterwijk

  uitbreiding van een vleesvarkenshouderij

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-06-2005 Datum kennisgeving
29-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
30-08-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-01-2006 Kennisgeving MER
11-01-2006 Ter inzage legging MER
30-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwde de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:  

  • de verwachte toekomstige achtergronddepositie van ammoniak op voor verzuring gevoelig natuurgebied, de kritische depositiewaarde daarvan en de bijdrage van het bedrijf daaraan (nu en na voorgenomen uitbreiding);
  • de beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op reductie van stank naar de woonomgeving en ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden;
  • de huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf;
  • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen via mestvarkeneenheden (mve) en stankcirkels;
  • helder kaartmateriaal en visualisaties met duidelijke maatvoering (schaal);
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming.
 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor duidelijke en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: Joris Stroobach

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J. en P. Hazenberg

Bevoegd gezag
Oisterwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018