1637. Extra capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam

Aanleg van een extra rijstrook     realiseren van extra capaciteit op de A15 over het traject Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam - Gorinchem

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-08-2005 Datum kennisgeving
16-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-10-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
02-02-2006 Datum kennisgeving
02-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
29-03-2006 Advies uitgebracht
Aanvullend richtlijnenadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op de A15 tussen Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam staan vrijwel dagelijks files. Het wegvak kan het verkeer steeds minder goed verwerken. In de ochtend- en avondspits treden doorstromingsproblemen op in beide richtingen. In de ochtendspits zijn de problemen het grootst in de richting van Rotterdam en in de avondspits in de richting van Gorinchem. Ook voor de komende jaren wordt een groei van het verkeer voorzien, waardoor het probleem steeds nijpender zal worden. RWS wil om die reden de wegcapaciteit tussen de aansluiting Papendrecht en de aansluiting
Hardinxveld-Giessendam vergroten via het aanleggen van een extra rijstrook.
 

Voor het verbeteren van de doorstroming op de A15 worden verschillende
mogelijkheden onderzocht; dit omvat een verbreding met een permanente openstelling en een spitsstrook die tijdens de spits wordt opengesteld.

 

De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht voor:

  1. Verkeer. De verwachte verkeersintensiteiten;
  2. Luchtkwaliteit. Het MER moet aangeven in hoeverre de luchtkwaliteit voldoet aan de ter zake geldende normering. Geef aan wat er gedaan wordt om de luchtkwaliteit te verbeteren;
  3. Geluid. Te nemen geluidreducerende maatregelen moeten in het MER onderbouwd en uitgewerkt worden;
  4. Externe veiligheid. Geadviseerd wordt de berekeningen conform de RBM II methodiek uit te voeren;
  5. Samenvatting. Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming.
 

Rijkswaterstaat wil op korte termijn (2008) de doorstroming verbeteren op het traject Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam - Gorinchem.
Als mogelijke opties worden gezien:

  • Verbreding met een extra rijstrook aan de zuidzijde;
  • Inrichting van een extra rijstrook als plusstrook.
Op 18 oktober 2005 bracht de Commissie al advies uit over de gewenste inhoud van het MER voor realisatie van uitbreiding van capaciteit van de A 15 op het traject Papendrecht- Hardinxveld- Giessendam. De Commissie heeft beoordeeld of uitbreiding van de studie met het traject Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem nieuwe aandachtspunten oplevert voor het MER.

Zij is van mening dat de informatie in beide startnotities, te samen met het eerder gegeven advies voor richtlijnen van de Commissie, een goede basis zijn voor de door vast te stellen richtlijnen voor het totale traject.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Marianne Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018