1645. Waterkrachtcentrale Borgharen

  Het oprichten van een waterkrachtcentrale in de Maas bij de stuw van Borgharen.    

Procedure en adviezen

Beoordeling
12-09-2005 Adviesaanvraag
08-11-2005 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit de informatie blijkt dat er belangrijke milieugevolgen te verwachten zijn op de grotere niet beschermde migrerende vissoorten zoals Paling en Zeeforel. Uit een voorzorgsprincipe zou de Commissie kunnen adviseren om een m.e.r. te doorlopen. Echter de Commissie realiseert zich dat op dit moment de huidige informatie die aan deze beoordeling ten grondslag ligt een dusdanig informatief karakter heeft dat een MER hier niet veel meer aan kan toevoegen. Naast de effectbepaling heeft een m.e.r. ook altijd een alternatievenbeoordeling in zich. Hiervoor geldt dat volgens de Commissie voor dit project hoogstens gedacht kan worden aan mitigerende maatregelen als een ‘visvriendelijk’ ontwerp (geometrie en regeling van de leid- en loopschoepen en mogelijk het toerental van de turbine) en de bedrijfsvoering van de turbines. Daarbij leveren 2 grotere turbines minder visschade op dan 3 kleinere, terwijl voor de bedrijfsvoering turbineregime 2B (Zie tabel V.2 uit het m.e.r. WKC Borgharen) gevoerd wordt.  

Derhalve komt de Commissie tot de conclusie dat de bevoegde instanties op dit moment over alle informatie beschikken om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming. Zij vindt dat het maken van een MER derhalve geen toegevoegde waarde biedt.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Br├╝gemann
dr. Erik ten Winkel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arbra BV

Bevoegd gezag
Maastricht
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D31.0 tot 1-4-2011: Hydrostatische energie in elektriciteit omzetten >= 2,5megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018