1651. Waterfront-Noord Harderwijk

door herziening van het bestemmingsplan wordt een uitbreiding van bedrijventerrein Lorentz aan de havenzijde mogelijk gemaakt, de aanleg van een parkeerterrein voor pieksituaties, natuurontwikkeling in het Veluwe meer en watercompensatie en -berging in de Mheenlanden     

Procedure en adviezen

Toetsing
03-11-2005 Kennisgeving MER
03-11-2005 Ter inzage legging MER
22-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies van december 2005 geeft de Commissie de aanbeveling om in de bestemmingsplanherziening in heldere redeneerstappen te verwoorden hoe omgegaan zal worden met de vereisten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, waarbij met de terminologie van die wet gewerkt zal moeten worden. Aandachtspunten zijn daarbij cumulatie en onderbouwing van het toe te passen criterium. Verder zijn er aanbevelingen over de voorziene aanleg van 5-7 ha nieuw ondiep water, het mogelijke gebruik van verontreinigde grond voor de aanleg van het Overloopterrein en het onderwerp geluid in het bestemmingsplan. 

In december 2006 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Waterfront-Noord vast. Medio 2007 volgde het goedkeuringsbesluit van de provincie Gelderland. In oktober 2008 onthield de Raad van State haar goedkeuring aan onderdelen van het plan omdat ten tijde van het besluit over het bestemmingsplan een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet had moeten zijn uitgevoerd.

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harderwijk

Bevoegd gezag
Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 04 mrt 2021