1669. Rijksweg 13 / 16 Rotterdam

Wegnemen / oplossen van de verkeersknelpunten op de A20 tussen Kleinpolderplein en het Terbregse Plein en de A13 door Overschie en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in dit gebied door een nieuw stuk snelweg te realiseren tussen het Terbregse Plein en een nieuwe aansluiting op de A13 direct ten noorden van de Doenkade.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2005 Datum kennisgeving
15-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing
12-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
21-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-08-2009 Kennisgeving MER
25-08-2009 Ter inzage legging MER
23-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

 • een onderbouwing van de mate en ernst van de leefbaarheidsproblemen en de mate waarin het voornemen hiervoor een oplossing biedt;
 • beschouwing over de bijdrage, die het openbaar vervoer in combinatie met verkeersmanagement kan leveren aan het reduceren van het verkeersaanbod, het verschuiven van de piek naar de daluren en een optimale verdeling van het verkeer over het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet;
 • een beeld van de effecten op de verkeersafwikkeling over niet alleen de A13/A16 maar ook andere delen van het hoofdwegennet van de Zuidvleugel;
 • een beschouwing van de milieueffecten (geluid, lucht, natuur, etc.) rondom:
  • de bovengenoemde tracés van het hoofdwegennet;
  • het nieuwe tracé van de A13/A16;
  • alle relevante tracés van het onderliggend wegennet;
  • de wijze van inpassing van de nog in te richten provinciale ecologische hoofdstructuur en de A13/A16 in het gebied tussen Schiebroek en het Lage Bergse Bos.

De Commissie heeft het MER getoetst. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat voor de besluitvorming.

De Commissie constateert dat:

 • aanleg van de A13/16 de bereikbaarheidsproblemen ten dele oplost;
 • het voornemen per saldo niet leidt tot verbetering van de leefbaarheid.  Er wordt geen grote verbetering in de leefbaarheid bereikt op bestaande knelpunten en op de plek van aanleg veroorzaakt de nieuwe weg een wezenlijke aantasting van de leefbaarheid;
 • aanleg van de nieuwe weg een forse landschappelijke ingreep is met negatieve invloed op landschaps- en natuurbeleving en recreatie.

Op een aantal onderwerpen doet de Commissie in haar advies aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming. Het gaat daarbij om:

 • maatregelen op het onderliggend wegennet indien de verbeteringen van de verkeerssituatie niet zullen worden bereikt;
 • inpassing van de weg en de PEHS, die in de Ontwerp tracébesluit-fase (OTB) verder kan worden uitgewerkt;
 • de volksgezondheid, op basis van achtergrondinformatie scoort variant 7 het beste voor geluid. Deze informatie kan worden meegenomen in de besluitvorming;
 • effecten van atmosferische depositie op Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Deze kunnen in de OTB-fase en de passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet verder worden uitgewerkt.

Voor een nadere toelichting van deze punten, zie het advies van de Commissie.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018