1670. Dijkverlegging Westenholte te Zwolle - buurtschap Spoolde

Landinwaartse verlegging van de IJsseldijk bij Westenholte, gemeente Zwolle.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-11-2005 Datum kennisgeving
11-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
13-01-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-2010 Kennisgeving MER
19-05-2010 Ter inzage legging MER
29-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De provincie Overijssel onderzoekt, namens de minister van Verkeer en Waterstaat, de mogelijkheden voor de landinwaartse verlegging van de IJsseldijk bij Westenholte, gemeente Zwolle en Kampen. Deze dijkteruglegging is een van de “koploper” projecten vooruitlopend op de planologische kernbeslissing “Ruimte voor de Rivier” (PKB RvR). Voor de dijkteruglegging, wordt een projectplan opgesteld, waaraan een milieueffectrapportage (m.e.r.) is gekoppeld. Nadat de minister een besluit heeft genomen over de gewenste oplossing voor de dijkteruglegging zal het waterschap Groot Salland een dijkverleggingsplan opstellen. Gedeputeerde Staten van Overijssel neemt het goedkeuringsbesluit over het dijkverleggingsplan en is daarmee bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure. Hierna zal de nadere inrichting van het plangebied worden vastgelegd met een bestemmingsplanherzieningen waarvoor de gemeenteraden van Zwolle en Kampen bevoegd gezag zijn.

De Commissie vraagt specifiek aan te geven in hoeverre de alternatieven scoren op hun doelbereik, welke vergravingen noodzakelijk zijn bij de verschillende alternatieven en welke gevolgen dit heeft voor de sedimentatie-/erosieprocessen. Voor natuur en landschap is speciale aandacht nodig voor de gevolgen die alternatieven hebben voor de bestaande natuurwaarden en het landschap. Daarbij is het belangrijk om aan te geven hoe op de langere termijn de ontwikkeling van vegetatie zal verlopen en welke ingrepen in de natuur en het landschap in de toekomst nodig zijn om blijvend aan de doelstelling voor de waterstandverlaging te kunnen voldoen.

Bij de publicatie van het MER vervullen burgemeester en wethouders van Zwolle intussen de rol van initiatiefnemer (coördinerend) en de gemeenteraad van Zwolle vervult de rol van bevoegd gezag (coördinerend).

Bij de toetsing geeft de Commissie aan dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Zij wijst op de de noodzaak om de mitigerende en compenserende maatregelen die voor de beschermde soorten nodig zijn, goed te borgen. Ook wijst zij op het belang van een goed monitoring- en evaluatieprogramma. 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Rob Leuven
prof. dr. Hans Middelkoop
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zwolle

Bevoegd gezag
Gemeente Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018