1675. Bio-Energiecentrale N.V. Afvalverwerking Rijnmond

Inzet van brandbaar afval cq biomassa als brandstof in een nieuw te bouwen biomassa-energiecentrale.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-11-2005 Datum kennisgeving
21-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
17-01-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-07-2006 Kennisgeving MER
27-07-2006 Ter inzage legging MER
12-10-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De voorkeur van de initiatiefnemer gaat uit naar een roosteroven. Dit moet in het MER worden gemotiveerd. Het meest milieuvriendelijk alternatief moet worden bepaald uit de milieueffecten van mogelijke vormen van biomassaverwerking, van rookgasreiniging en van energieopbrengst. Vooral de effecten op de luchtkwaliteit verdienen aandacht in het MER.

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het initiatief is duidelijk beschreven: zowel de technologie, de biomassa als de maatregelen om emissies te beperken zijn goed weergegeven.

In het MER worden verschillende onderdelen van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) beschreven. De Commissie merkt op het mma voldoet aan de doelmatigheidscriteria van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en uit gaat van de Best Available Technics voor het verwerken van afval. Vanuit het oogpunt van energierendement behoeft het mma echter een nadere onderbouwing en kan de vraag gesteld worden of het mma daadwerkelijk de minst mogelijke aantasting van het milieu inhoudt.

Gezien het feit dat het verwerken van afval het uitgangspunt vormt van dit initiatief en het oprichten van een BEC de doelstelling van de initiatiefnemer is, betreft de keuze voor de BEC (en het bijbehorende energierendement) geen essentiële tekortkoming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Afvaverwerking Rijnmond

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018