1679. Kustversterking Voorne

De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbeteringsplan wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nemen volgens de Wet op de waterkering (Wow) een goedkeuringsbesluit over dit verbeteringsplan en is daarmee het bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-12-2005 Datum kennisgeving
05-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
06-02-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-01-2007 Kennisgeving MER
29-01-2007 Ter inzage legging MER
12-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie over de kustversterking in het MER aanwezig is. Voor de gevolgen van zandwinning wordt verwezen naar andere MER-en. De Commissie adviseert voor de besluitvorming aan te geven:

  • welke keuzes worden gemaakt voor de winning, de aanvoer en de overslag van het zand en het aanbrengen van de suppletie;
  • niet beschreven effecten die voor het besluit van belang zijn alsnog te onderzoeken.

In het MER wordt onder andere inzichtelijk gemaakt dat vanuit morfologie en veiligheid landwaartse kustversterking gunstiger is maar dat vanwege de natuurbeschermingswetgeving de keuzemogelijkheden beperkt zijn tot zeewaartse versterking. Daarbij adviseert de Commissie de monitoring uit te werken en de verantwoordelijke instanties bij het besluit aan te geven

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Pieter Slim

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018