1687. Provinciaal Verkeer en Vervoerplan Noord-Brabant

  Het opstellen van een Provinciaal Verkeer en Vervoerplan+ door de provincie Noord-Brabant. Welke als doel heeft: Het zodanig inrichten en beheren van het verkeers- en vervoerssysteem dat het een optimale bijdrage levert aan het economisch, het sociaal en het ecologisch kapitaal in Noord-Brabant”.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-02-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-05-2006 Kennisgeving MER
12-05-2006 Ter inzage legging MER
29-08-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert het milieurapport te gebruiken om na te gaan in hoeverre de alternatieven bestaande of mogelijk toekomstige knelpunten ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid en in mogelijk natuur kunnen oplossen of verminderen. Hiervoor is inzicht in de huidige en toekomstige situatie van belang.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Jan Hartman
ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ing. Benoit Tijssen
prof. dr. Bert van Wee

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 14 jan 2008