1693. Zorgrecreatiepark Lauwershage, Kollumerland

realisatie recreatiepark voor mensen met een zorgbehoefte   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-2006 Datum kennisgeving
04-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
13-03-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De volgende punten zijn essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 

  • een onderbouwing van het voornemen met het aantal te realiseren bungalows, de bezoekersaantallen en de fluctuaties daarin;
  • een onderbouwing van de verkeersbewegingen van en naar het park tijdens de realisatiefase en voor de gebruiksfase;
  • de mogelijke gevolgen voor de natuur al dan niet resulterend in een Passende Beoordeling;
  • de mogelijke beïnvloedingen van het waterhuishoudkundig systeem;
  • het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA), waarbij landschappelijke inpassing en behoud / versterking van natuurwaarden (met name het Lauwersmeer) uitgangspunt is;
  • een samenvatting met daarin de belangrijkste informatie voor de besluitvorming en die qua tekst tevens goed te begrijpen is voor een geïnteresseerd publiek.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Johan Janse
ir. Lon Schöne

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Phanos Vastgoed B.V.

Bevoegd gezag
Kollumerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 06 nov 2007