1737. Herinrichting Bakelse Beemden in Helmond

Realisatie waterberging in de Bakelse Beemden

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-03-2006 Datum kennisgeving
24-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-12-2009 Kennisgeving MER
25-12-2009 Ter inzage legging MER
25-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het milieueffectrapport (MER) de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.

Het MER is overzichtelijk van opbouw en compact geschreven waardoor het prettig leesbaar is. De richtlijnen voor het MER zijn consciëntieus gevolgd. Een ecohydrologische systeemanalyse is benut voor het uitdiepen van het probleem en voor het ontwerp van de alternatieven. De keuze voor de alternatieven zorgt er voor dat de hoeken van het speelveld verkend zijn. De effectbeschrijvingen en –beoordelingen zijn goed navolgbaar, evenals de onderbouwing van het voorkeursalternatief.

Het MER is ook voorzien van een goede en zelfstandig leesbare samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Anne Wijbenga

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018