1752. Karting Eefde

Uitbreiding van de bestaande kartactiviteiten en toevoegen van een quadbaan.        

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-05-2006 Datum kennisgeving
03-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
18-07-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Karting Eefde wil op de locatie Elzerdijk 44 in Eefde haar bestaande kartactiviteiten uitbreiden en een quadbaan toevoegen. De Karting ligt op korte afstand van de Gorsselsche Heide, een kerngebied van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is een revisie van de milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) noodzakelijk.  

De activiteit is milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordelingsplichtig (categorie D 43), omdat Karting Eefde meer dan acht uur per week is geopend. Provincie Gelderland op 21 juli 2004 een vergunning verleend aan Karting Eefde. Dit besluit is op 7 september 2005 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd, omdat onvoldoende is gemotiveerd waarom geen milieueffectrapport (MER) behoefde te worden opgesteld. De initiatiefnemer heeft aangegeven nu alsnog de m.e.r.-procedure te volgen om geen verdere procedurele of inhoudelijke risico’s te lopen. De Commissie ondersteunt deze opvatting en acht een MER in het belang te zijn van een zorgvuldige besluitvorming in dit kwetsbare gebied.

 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

 

  • inzicht in de effecten op natuur in het kader van de gebiedsbescherming en soortbescherming;
  • inzicht in huidige geluidsbelasting en de verandering van de geluidbelasting op de woonomgeving;
  • de mogelijke mitigerende maatregelen die getroffen kunnen worden, aanvullend op reeds getroffen maatregelen;
  • een samenvatting die als zelfstandig document leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Frank Mertens

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dhr. J.A.G.M. Bleumink van Karting Eefde

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D43.0 tot 1-4-2011: Terrein voor motorcross > 8 uur per week

Bijgewerkt op: 15 nov 2018