1759. Reconstructie N329 Oss

Reconstructie van de N329 tussen de aansluiting op de rijksweg A50 en de kruising met de Dorpenweg. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-05-2006 Datum kennisgeving
24-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-04-2009 Kennisgeving MER
09-04-2009 Ter inzage legging MER
22-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
De Commissie geeft als hoofdpunten voor het MER aan: 

  1. een kwantitatieve onderbouwing van nut en noodzaak van de reconstructie, ook voor de langere termijn ná 2010;
  2. het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op beperking van overlast tijdens de reconstructie, beperking van hinder en luchtverontreiniging, logische fiets- en openbaar vervoer-voorzieningen en landschappelijk-ecologische optimalisaties;
  3. de effecten door het verkeer, met name geluidhinder, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, barrièrewerking en sociale veiligheid;
  4. de gevolgen voor landschap en natuur, met name het functioneren van de ecologische verbindingszone door de barrièrewerking voor fauna.

Toetsing:
De Commissie heeft het milieueffectrapport getoetst.

De Conclusie is dat de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is.

De Commissie heeft op de onderwerpen verkeer, verkeersveiligheid en fietsroutes een nader toelichting gekregen van de gemeente. Deze informatie geeft een verdere onderbouwing van het voornemen. Het advies is om deze informatie mee te nemen bij de besluitvorming.

De Commissie adviseert om bij de vervolgbesluitvorming aandacht te besteden aan:

  • actualisatie van de luchtonderzoeken;
  • de keuze voor faunaverbinding(en);
  • de sociale veiligheid

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Jacques Leemans
ir. Jan Mulder

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 15 nov 2018