1766. Windpark GWS Offshore NL 1

Global Wind Support GmbH wil een offshore windpark aanleggen in de Noordzee, op ongeveer 56 kilometer ten Noorden van Schiermonnikoog. De locatie heeft een oppervlakte van 43 km2 (exclusief veiligheidszone) en is GWS Offshore NL 1 genaamd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-05-2006 Datum kennisgeving
08-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
10-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER, de Passende beoordeling en de aanvulling daarop zijn de effecten op de scheepvaartveiligheid en de effecten op vogels goed beschreven. Heiwerkzaamheden bij de bouw van het windpark veroorzaaken zeer veel onderwatergeluid. De effectvoorspelling van onderwatergeluid is erg complex en er is sprake van veel kennisleemtes. Om deze reden adviseert de Commissie vooralsnog maximaal één seizoen te heien (waarin een of meerdere parken aangelegd kunnen worden), in dit seizoen de effecten op het onderwaterleven nauwkeurig te monitoren en vervolgens de resultaten hiervan te toetsen voorafgaand aan een volgend heiseizoen. Mocht uit deze toetsing blijken dat negatieve effecten optreden, dan kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Uit de beschikbare informatie blijkt namelijk, dat met de maximale inzet van (innovatieve) mitigerende maatregelen of alternatieve funderingstechnieken effecten fors te beperken zijn.

Jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Global Wind Support GmbH

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 07 mrt 2013