1774. Opwaardering Westfrisiaweg Heerhugowaard-Enkhuizen

De Provincie Noord-Holland en de omliggende gemeenten willen de Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen opwaarderen. Ten behoeve van de besluitvorming hierover wordt m.e.r. doorlopen. De besluitvorming en de m.e.r. worden gefaseerd aangepakt: in fase 1 is een principebesluit over de ligging van het tracé genomen. In fase 2 volgde een gedetailleerde uitwerking van het gekozen tracé.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-2006 Datum kennisgeving
08-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
14-08-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing MER fase 1
23-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-08-2007 Kennisgeving MER
23-08-2007 Ter inzage legging MER
05-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij toetsingsadvies
Toetsingsadvies
Toetsing MER fase 2 (inrichtingsMER)
03-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2010 Kennisgeving MER
10-05-2010 Ter inzage legging MER
01-11-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over het inrichtings-MER plus aanvullende informatie uit Quick Scans plus aanvulling op het plan-MER 2007

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
Tijdens de richtlijnenfase beschouwde de Commissie de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Beschrijf de afwegingen en de keuzes die zijn gemaakt voor de verschillende tracédelen van het opwaarderingsalternatief en besteed daarbij aandacht aan het afvallen van tracévarianten die woonkernen, agrarische gebieden en natuur ontzien;
  • Omschrijf expliciet hoe voldaan wordt aan de randvoorwaarden voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten in de uitsluitingsgebieden;
  • Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA): Voor het hele traject moet één MMA worden opgesteld. Het opstellen van het MMA dient in eerste instantie te worden aangepakt op het niveau van maatregelen die de verkeersdruk beperken en vervolgens op inrichtingsniveau;
  • Voornemen en effecten dienen beschreven te worden op bestemmingsplanniveau.

Toetsing fase 1
Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie een aantal onduidelijkheden/ tekortkomingen geconstateerd, die zij van essentieel belang achtte voor het besluit over de tracékeuze. De tekortkomingen betroffen doel en functie van de weg, afgevallen alternatieven en maatregelen, toekomstvastheid, de positie van de zaadveredelingsbedrijven, verkeersveiligheid, geluid en het mma. De Commissie heeft naar aanleiding van haar vragen aanvullende informatie ontvangen en deze betrokken bij de toetsing.

In haar oordeel geeft de Commissie aan dat er voldoende informatie is om een besluit te kunnen nemen over het oostelijk deel van de Westfrisiaweg. Zij adviseert om de in de aanvulling beschreven alternatieven voor een noordelijk tracé met doorsteek Enkhuizen, die de gronden van de zaadveredelingsbedrijven niet aantasten, mee te nemen in de besluitvorming. Zij sluit namelijk niet uit dat een “nieuwe” doorsteek Enkhuizen beschouwd moet worden als het mma, zeker als de toekomstvastheid van de alternatieven wordt beschouwd.
Wat betreft het tracédeel bij Heerhugowaard is de Commissie van oordeel dat de informatie over een alternatief langs de zuidkant van Heerhugowaard, aansluitend op het Nollencitcuit, nader onderbouwd moet worden.

Vanweg de hoge geluidbelasting op het traject ten noorden van Hoorn, vraagt de Commissie voor het inrichtings-MER speciale aandacht voor de  inpassingmogelijkheden aldaar, waaronder de mogelijkheden voor een lagere ligging (bijvoorbeeld door het verplaatsen van aansluitingen of het toestaan van een maaiveldkruising met het toeristische stoomtreintje).

Toetsing fase 2: inrichtings-MER
en aanvullende informatie uit ‘quick scans’

Tijdens de toetsing van het inrichtings-MER bleek uit de zienswijzen dat een participatietraject had plaatsgevonden, waarin een aantal inrichtingsvarianten onderzocht was. De resultaten hiervan waren echter niet in het MER terug te vinden. De provincie heeft toen laten weten dat er vanaf 2008 naar aanleiding van klankbordsessies in verschillende gemeenten een aantal inrichtingsvarianten onderzocht is in ‘quick scans’. De provincie heeft de Commissie verzocht de verslagen van deze quick scans bij haar advisering te betrekken.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming in het inrichtings-MER, de bijbehorende achtergrondrapporten en de quick scans aanwezig is.

In de quick scans is een groot aantal interessante inrichtingsvarianten op hoofdlijnen onderzocht. In de quick scans wordt een aantal maal gemeld dat oplossingen nader onderzocht zullen worden in het inrichtings-MER. Dit is echter niet gebeurd. Dat is jammer en leidt ertoe dat informatie over reële alternatieven soms buiten het MER is gebleven.  Dit maakt het MER als hulpmiddel bij de besluitvorming dus minder bruikbaar dan mogelijk was geweest. Echter, over het algemeen zijn de (milieu)voor- en nadelen van de oplossingen op hoofdlijnen goed terug te vinden in de quick scans, waardoor deze informatie als zodanig gebruikt kan worden voor de besluitvorming. In haar advies gaat de Commissie in op een aantal interessante varianten die nog nader onderbouwd kunnen worden.


Persbericht provincie Noord-Holland 13 0ktober 2011

" Elisabeth Post geeft startsein voorbereiding realisatie N23 Westfrisiaweg13 oktober 2011 - Nieuwsartikel
“Na ongeveer 40 jaar van voorbereidingen over een verbeterde Oost-Westverbinding in de regio, geef ik vandaag eindelijk het startsein voor de realisatiefase”, aldus gedeputeerde Post.

Tijdens de starthandeling op donderdag 13 oktober symboliseerde gedeputeerde Post de intensieve samenwerking in het project door het uitrollen van de vlaggen van alle samenwerkingspartners. Bestuurders en vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de N23-gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het georganiseerd bedrijfsleven en het Rijk, werden hierin ondersteund door 16 kinderen uit de regio.

De kinderen op hun beurt symboliseerden de betrokkenheid vanuit de omgeving en zijn tevens de toekomstige weggebruikers. De startbijeenkomst werd gehouden op het terrein van het nieuwe projectbureau aan de huidige Westfrisiaweg in Hoorn, in het hart van de toekomstige werkzaamheden

Realisatie
Na een periode van voorbereiding en besluitvorming zijn de werkzaamheden nu gericht op de realisatie van de weg. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedures, het verwerven van de benodigde gronden en contractering van de aannemers, gaat naar verwachting in 2013 de schop in de grond.

N23 Westfrisiaweg
De N23 Westfrisiaweg loopt van Heerhugowaard tot Enkhuizen. De aanleg van de weg verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid. De Westfrisiaweg maakt onderdeel uit van een interregionale Oost-Westverbinding: de N23 van Alkmaar naar Zwolle."

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018