1782. STEG-eenheid Moerdijk

Essent heeft het voornemen om op industrieterrein Moerdijk een elektriciteitscentrale, bestaande uit een aardgasgestookte STEG-eenheid van 420 MWe, te bouwen en te exploiteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-07-2006 Datum kennisgeving
07-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
11-09-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-03-2007 Kennisgeving MER
09-03-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing a
04-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie geeft een goede aanzet voor het MER. In haar advies doet de Commissie aanbevelingen over onder andere de beschrijving van de voorgenomen activiteit, de alternatieven en het mma en de referentiesituatie.

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie een drietal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • de modelleringen van de thermische gevolgen van doorstroomkoeling en de ecologische gevolgen hiervan op het Hollandsch Diep;
  • de ecologische gevolgen van de chemische lozing;
  • het gebruik van de eenheid als start/stop en de daarbij horende emissies.

De aanvulling heeft niet op alle punten voorzien in de ontbrekende informatie, hetgeen leidde tot de volgende conclusie:

  • indien gekozen wordt voor een alternatief waarin gebruik wordt gemaakt van de koelopties koeltoren met natuurlijke trek, hybride koeltoren of luchtgekoelde condensor, is de essentiële informatie in het MER en de aanvulling aanwezig;
  • indien gekozen wordt voor het alternatief doorstroomkoeling, ontbreekt essentiële informatie in het MER en de aanvulling. De in de aanvulling gepresenteerde gegevens bieden namelijk onvoldoende informatie om uit te kunnen sluiten dat de cumulatieve warmtelozingen significante gevolgen zullen hebben voor het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Brabantse Delta
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 14 jan 2008