1804. Buitenring Parkstad Limburg

De provincie Limburg en samenwerkende partners willen één doorlopende verbinding (Buitenring) ter ontsluiting van het gebied Parkstad Limburg creëren. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-08-2006 Datum kennisgeving
16-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
23-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-06-2008 Kennisgeving MER
04-06-2008 Ter inzage legging MER
11-11-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies
Aanvullende richtlijnen
25-08-2009 Adviesaanvraag
07-09-2009 Datum kennisgeving
07-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
10-11-2009 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Inleiding
Buitenring Parkstad Limburg is een gecompliceerd project met vele plan- en m.e.r.-fasen. In de eerste fase is een corridor bepaald, waarbinnen de Buitenring moet komen te liggen (zie project 1051). In de tweede fase was het de bedoeling inzichtelijk te maken hoe alternatieven er precies uit komen te zien en welke milieugevolgen deze hebben.

 

Richtlijnenadvies (2006)
De Commissie bracht in oktober 2006 een richtlijnenadvies voor dit MER uit.

 

Eerste toetsingsadvies (2008)
De tracékeuze van de Buitenring zou juridisch worden vastgelegd in een aanvulling op het Omgevingsplan. Met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (2008) kwam er een nieuwe planfiguur beschikbaar: het provinciaal inpassingsplan (PIP). De provincie Limburg koos er voor de tracékeuze en de ruimtelijke inpassing daarvan uit te werken in een inpassingsplan. Hierin zou echter veel meer geregeld worden dan het tracé alleen. Hiervoor achtte de Commissie de informatie in het MER niet voldoende. De provincie koos er voor eerst een beslissing te nemen over alleen het tracé.
De Commissie beoordeelde het MER daarom op voldoende informatie voor de tracékeuze, maar dat nadere infomatie nodig was over:

 • De procedure en de samenhang met het eerdere MER.
 • De mitigerende maatregelen voor geluid.
 • Een berekening van de effecten op geluid per alternatief, gebruik makend van dosis-effectrelaties.
 • De geluidsbelasting door AWACS, voor zover mogelijk.
 • De kritische depositiewaarden voor stikstof van de Natura 2000-gebieden.
 • De cumulatieve gevolgen voor natuur.
 • Een controle op de gegevens over het aantal ha benodigde natuurcompensatie en een onderbouwing dat deze compensatie realiseerbaar is.
 • Een meer gedetailleerd bureauonderzoek naar de aanwezige cultuurhistorische waarden.


Toetsingsadvies MER + eerste aanvulling (2008)
De provincie heeft een aanvulling op het MER opgesteld. In november 2008 bracht de Commissie hierover toetsingsadvies uit. De Commissie vond:

 • De verschillen in milieugevolgen tussen de tracés voldoende inzichtelijk om een keuze voor een tracé te kunnen maken.
 • De gegevens over de effecten op geluidsbelasting helder en toereikend in beeld gebracht.
 • Dat de afbakening van alternatieven in het licht van de nut- en noodzaak-discussie nader onderbouwd zou moeten worden.
 • dat nog niet is uit te sluiten dat de gevolgen van de Buitenring op Natura-2000 gebieden als 'significant' moeten worden beschouwd.

De Commissie adviseerde een tweede aanvulling op het MER te maken.

 

Aanvullend richtijnenadvies (2009)
In 2009 werd het plangebied voor het PIP uitgebreid met de aansluiting op de A76 bij Nuth. (Dit zou oorspronkelijk door Rijkswaterstaat uitgevoerd worden). De bedoeling was het MER, behalve met de tweede aanvulling, ook aan te vullen met de relevante milieuinformatie over dit nieuwe deel van het tracé. In november 2009 bracht de Commissie hiervoor een richtlijnenadvies uit.
 

Crisis- en herstelwet en besluit (2010-2012)
In 2010 werd de Buitenring Parkstad Limburg als project opgenomen op Bijlage 2 van de Crisis- en herstelwet. Voor projecten op deze lijst is afweging van alternatieven en toetsing van het project-MER door de Commissie niet verplicht. De provincie besloot daarom geen toetsingsadvies te vragen over het totaal van alle milieuinformatie: MER uit 2008 met eerste en tweede aanvulling en MER aansluiting Nuth.
In oktober 2010 stelde de provincie het inpassingsplan vast. Op 7 december 2011 vernietigde de ABRvS het inpassingsplan. Er is nieuw onderzoek gedaan en een pakket mitigerende en compenserende maatregelen opgesteld. In juni 2012 stelde de provincie het inpassingsplan opnieuw vast. Hiertegen stelden diverse appellanten opnieuw beroep in. Uitspraak hierover door de ABRvS wordt medio 2013 verwacht.
 

Wijzigingsplan (2013)
In mei 2013 vroeg de provincie om een advies over een plan-MER voor een wijzigingsplan voor verdiepte aanleg van een deel van het tracé bij Vaesrade. Dit wijzigingsplan vindt zijn oorsprong in een wijzigingsbevoegdheid die in het inpassingsplan voor de Buitenring is opgenomen (zie project 2807).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ir. Joep Lax
drs. Jacques Leemans
prof.dr. Henk Meurs

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018