1806. Pluimveehouderij "Het Anker" v.o.f. te Nieuwleusen

Het Anker V.O.F. is een pluimveebedrijf met 48.000 opfokhennen aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen. Door toekomstige uitbreiding van de bebouwde kom van Nieuwleusen moet het bedrijf verplaatsen. De initiatiefnemer wil daarom zijn bedrijf vestigen op een nieuwe locatie, aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen. Daarnaast wil de initiatiefnemer inspringen op ontwikkelingen in de markt door zijn bedrijf te vernieuwen en te vergroten. Het nieuwe bedrijf is een pluimveebedrijf met drie stallen, met plaats voor in totaal 153.000 opfokhennen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-08-2006 Datum kennisgeving
22-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-12-2007 Kennisgeving MER
11-12-2007 Ter inzage legging MER
18-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullend + aanvulling
07-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. De ontbrekende essentiële informatie had betrekking op:
1. de uitwerking van de referentiesituatie;
2. de uitwerking van de ammoniakemissie en depositie;
3. de berekening van geurhinder en luchtkwaliteit, en
4. de keuze van het MMA.

De Commissie heeft in reactie op die constateringen op 11 april 2008 een aangepast MER toegezonden gekregen. In het aangepaste MER werden alle bovenstaande punten behandeld. Desondanks was de Commissie van oordeel dat op alle vier de bovenstaande punten nog steeds essentiële informatie ont-brak. Het milieubelang kon daardoor onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming. Bovenstaande is op 18 juli 2008 als advies uitgebracht.

Aanvullende toetsingsfase:
Op 24 december 2008 heeft de Commissie voor de tweede keer een aanvulling ontvangen. Ten aanzien van deze aanvulling heeft de Commissie geconstateerd dat het MER en de aanvullingen op een drietal punten nog steeds informatie mistte die zij van essentieel belang acht voor de besluitvorming:
1. de invoer van parameters voor de bepaling van de geur- en ammoni-akemissie;
2. de bepaling van de stikstofdepositie;
3. de uitvoering en detaillering van de luchtwasser.

Over bovenstaande punten heeft een gesprek plaats gevonden met de initia-tiefnemer en het bevoegde gezag. Op 7 april 2009 heeft de Commissie andermaal een aanvulling ontvangen. In principe is op alle gevraagde informatie ingegaan. Ten aanzien van deze aanvulling heeft de Commissie geconstateerd dat het MER en de aanvullingen de benodigde informatie bevat om de milieueffecten te kunnen meewegen bij de besluitvorming over de Wm-vergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
"Het Anker " V.O.F. Dalfsen

Bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 21 dec 2012