1807. Varkenshouderij Maatschap Schutte, gemeente Rijssen-Holten

De heer T. Schutte heeft een agrarisch bedrijf aan de Brenderweg 2 te Holten. Het bedrijf heeft thans 74 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 550 vleesvarkens. Initiatiefnemer wil zijn activiteiten met betrekking tot vleesvarkens verplaatsen naar de Russendijk (ongenummerd) te Holten. Op die nieuwe locatie wil hij 3000 vleesvarkens houden en dit eventueel op termijn uitbreiden naar 6000 vleesvarkens. Voor deze activiteit is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Hiervoor wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-08-2006 Datum kennisgeving
08-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
26-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-07-2008 Kennisgeving MER
22-07-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
21-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

 • de toekomstige emissie van ammoniak van het nieuwe en het bestaande bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden;
 • een kwantitatieve omschrijving van de individuele en cumulatieve bijdrage van het bedrijf op de oude en nieuwe locatie aan de toekomstige geurhinder;
 • een beschrijving van de verandering in stofemissie en de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren;
 • een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma), gericht op reductie van de stankemissies en geurhinder;
 • het beperken van de ammoniakemissies en -depositie op kwetsbare natuurgebieden, en het beperken van de emissies van fijn stof.
   

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal punten waarbij essentiële informatie ontbrak. De ontbrekende essentiële informatie had betrekking op:

 • de uitwerking van de ammoniakemissie en –depositie;
 • de uitwerking van de cumulatieve geurhinder;
 • de uitwerking van de gevolgen van het voornemen voor de fijn stofconcentraties;
 • de bepaling van de effecten van de alternatieven en de weergave daarvan in de alternatievenvergelijking;

Deze ontbrekende informatie is in een memo van de Commissie aan het bevoegd gezag, d.d. 8 oktober 2008, nader toegelicht. De Commissie heeft op 21 november 2008 een aangepast MER ontvangen, waarin bovenstaande punten zijn behandeld.

De Commissie is echter van oordeel dat met het MER en de aanvulling daarop niet alle essentiële informatie voorhanden is. Het milieubelang kan hierdoor onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling daarop mist nog essentiële informatie ten aanzien van de aspecten ammoniak, alternatievenvergelijking en toegankelijkheid van het MER.

Zoals eerder door de Commissie opgemerkt, wijst zij erop dat los van dit besluit-m.e.r. ook een plan-m.e.r. dient te worden doorlopen, waarvoor een passende beoordeling moet worden uitgevoerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Schutte

Bevoegd gezag
Gemeente Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018