181. Plan verwijdering zuiveringsslib en baggerspecie Noord-Holland

Doel van het plan is een integrale beleidsvisie te geven over de verwijdering van bovengenoemde soorten slib en van baggerspecie. Dit eerste plan is van kracht van 1990 tot 1995. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-05-1988 Datum kennisgeving
19-05-1988 Ter inzage legging van de informatie
15-07-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-10-1990 Kennisgeving MER
31-10-1990 Ter inzage legging MER
13-02-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
13-08-1992 Kennisgeving MER
13-08-1992 Ter inzage legging MER
18-08-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Als bouwstenen voor de te ontwik kelen beleidsalternatieven voor de verwerking van zuiveringsslib c.a. in de provincie kwamen in aanmerking de volgende methoden: beperking van de hoeveelheid en verbetering van de kwaliteit van het slib, stabiliseren en ontwateren, nuttig gebruik in de landbouw en verwerking tot zwarte grond en compost, verbranden en gecontroleerd storten. Voor baggerspecie werd gedacht aan mogelijkheden als het verbeteren van de kwaliteit, ontwateren en drogen, reiniging en/of scheiding, nuttig gebruik als ophoog- en aanvulgrond, storten in oppervlaktewateren, tijdelijke opslag en storten op land. Om te komen tot een beperkt aantal beleidsalternatieven voor verdere uitwerking in het MER heeft de provincie in 1989 een milieuanalyse en vergelijking laten opstellen van de verschillende mogelijke bouwstenen. Op grond daarvan is een interne provinciale nota, de Nota beleidsvarianten opgesteld, waarin wordt gekozen welke verwijderingsmethoden voor verdere uitwerking in aanmerking komen: 

  • zuiveringsslib en roostergoed: verbranding en storten van het residu en/of composteren, thermisch drogen;
  • rioolslib, kolkenafval en zandvangmateriaal: ontwatering met deeltjesscheiding en verwerking van de fijne fractie met het zuiveringsslib en van de grove fractie met zoveel mogelijk nuttig gebruik en storten van het restant;
  • drinkwaterslib: storten;
  • baggerspecie: storten in water met accent op berging in depots onder water en aanlandingen.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Loes Duvoort-van Engers
prof. dr. ir. de Haan
ir. Anne Kiestra
prof. dr. ir. Leentvaar
drs. Hans Nijssen
drs. Puister
ir. Stortelder

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: ir. Margot de Cleen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007