1811. SMB Uitwerkingsplan reconstructie Losser

In het Reconstructieplan Salland-Twente staat dat er voor het landinrichtingsgebied Losser een Uitwerkingsplan moet komen. In het Uitwerkingsplan worden maatregelen beschreven ter verbetering van natuur, landschap, water, recreatie, milieu, landbouw en de sociaaleconomische structuur en vitaliteit van het platteland. Het doel van de plan-m.e.r. is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-10-2006 Kennisgeving MER
09-10-2006 Ter inzage legging MER
21-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
18-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies van 21 december 2006 constateerde de Commissie dat de plan-MER ten behoeve van dit Uitwerkingsplan onvoldoende informatie bevatte om daadwerkelijk bij te dragen aan de besluitvorming. De provincie leverde daarom een herzien plan-MER aan. De Commissie bracht onlangs een positief advies uit over dit MER. Hierin gaf de Commissie aandachtspunten voor de verdere procedure:

  • Voor op het Uitwerkingsplan volgende individuele maatregelen is mogelijk nog een passende beoordeling noodzakelijk.
  • De onzekerheden in het plan leiden tot de noodzaak om de voortgang en het doelbereik goed te monitoren en te evalueren, en eventueel tot bijsturing.
  • In de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen is meer informatie over recreatieontwikkelingen benodigd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018