1817. Uitbreiding HVCafvalcentrale te Dordrecht met een vijfde lijn

De HVCafvalcentrale locatie Dordrecht wil haar afvalverbrandingsinstallatie gaan uitbreiden en het rendement van de installatie verbeteren. Hiertoe worden twee oude verbrandingslijnen zonder systeem voor energieterugwinning vervangen door één nieuwe verbrandingslijn met energieterugwinning. De capaciteit van deze nieuwe lijn is circa 263 kton/jaar, in de eindsituatie bedraagt de totale verbrandingscapaciteit 396 kton/jaar .

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2006 Datum kennisgeving
27-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
01-12-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-10-2007 Kennisgeving MER
03-10-2007 Ter inzage legging MER
16-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De nieuwe verbrandingslijn zal op termijn twee van de vier bestaande verbrandingslijnen gaan vervangen, waardoor op basis van de dan overgebleven drie verbrandingslijnen een totale verbrandingscapaciteit ontstaat van 396 kton/jaar. HVC afvalcentrale locatie Dordrecht is een onderdeel van HVC, een afvalnutsbedrijf in eigendom van ongeveer 60 gemeenten en gevestigd te Alkmaar.

Om de geplande uitbreiding mogelijk te maken moeten de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta diverse besluiten nemen. Voorafgaand aan deze besluiten wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door HVC. De Commissie adviseerde in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de emissies naar de lucht bij de verschillende rookgasreinigingvarianten;
  • voldoende vergelijkbare (milieu)informatie over de tijdelijke fase van 2 jaar met 5 verbrandingslijnen en over de eindfase met 3 verbrandingslijnen;
  • de mogelijkheden voor energie optimalisatie.

De Commissie heeft bij de toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen tussentijds tekortkomingen geconstateerd, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de verdere besluitvorming.

Deze tekortkomingen hadden betrekking op:

  • emissies naar de lucht bij de verschillende rookgasreinigingvarianten; 
  • de mogelijkheden voor energieoptimalisatie.

Aanvullende informatie is aan de Commissie ter beschikking gesteld. De Commissie is van oordeel dat in het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is om bij de besluitvorming het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven.

Het MER maakt inzichtelijk dat de uitbreiding van HVC Dordrecht voordelen biedt op gebied van energieterugwinning. Hiertegenover staat dat milieueffecten, zoals emissies naar de lucht, zullen toenemen waarbij negatieve gevolgen op het nabij gelegen Natura 2000-gebied de Biesbosch niet met zekerheid zijn uit te sluiten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Bakker
ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HVCafvalcentrale Dordrecht

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Waterschap Hollandse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 16 jan 2008