1835. Varkenshouderij Dekker te Vriezenveen

Realisatie van een nieuwe varkenshouderij.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-11-2006 Datum kennisgeving
09-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Richtlijnen a
05-04-2007 Datum kennisgeving
05-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
24-05-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De maatschap J.H. & G. Dekker is voornemens een nieuwe varkenshouderij te beginnen aan de Oostermaatweg 9 te Vriezenveen. De maatschap wil op deze locatie een nieuwe varkensstal van drie verdiepingen gaan realiseren. In deze nieuwe stal komen 957 kraamzeugen, 15.797 gespeende biggen < 25 kg, 3.192 guste/dragende zeugen, 4 dekberen, 1.360 opfokzeugen en 600 vleesvarkens. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige van ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de heersende concentraties fijn stof en de verandering in stofemissie.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. J.H. & G. Dekker

Bevoegd gezag
Twenterand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007