1841. PVVP Limburg

Het opstellen van een Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, met als doel: de visie, ambities en aanpak voor het behoud van de mobiliteit en bereikbaarheid in de komende jaren weer te geven. Het PVVP zal dienen als kader voor de prioritering en uitvoering van de mobiliteitsbeleid.     

Procedure en adviezen

Toetsing
15-11-2006 Kennisgeving MER
15-11-2006 Ter inzage legging MER
30-01-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de systematiek van het plan-MER goed aansluit bij het abstractieniveau van het plan. De systematiek maakt snel inzichtelijk waar in de toekomst knelpunten op zullen treden. De effecten van de beleidsstrategieën zijn inzichtelijk weergegeven door het gebruik van factsheets. 

 

De Commissie heeft echter wel bedenkingen bij de uitvoering van het plan-MER. Door de gekozen aanpak van de provincie blijft het onduidelijk of de beleidsstrategieën op projectniveau onvermijdelijke barrières opwerpen. Wellicht dat daardoor in de toekomst alternatieven ontwikkeld moeten worden voor onderdelen van de beleidsstrategieën.

 

De hierboven geschetste onzekerheid vloeit voort uit de beperkte wijze waarop invulling is gegeven aan de knelpuntanalyse. De Commissie constateert dat er geen knelpuntanalyse is uitgevoerd voor de huidige situatie en autonome ontwikkeling, waarbij het verkeers- en vervoersbeleid is afgezet tegen doelstellingen voor natuur. Hierdoor is niet duidelijk of de beleidsstrategieën knelpunten verergeren of verminderen.

 

Daarnaast bestaat er onzekerheid doordat de factsheets geen helder inzicht in de problemen geven. De factsheets geven wel aan dat er in de toekomst problemen optreden (middels oranje verkeerslichten). Hoe groot de problemen daadwerkelijk zullen zijn, blijft echter onduidelijk. Een toelichting op de scores ontbreekt namelijk.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jon van Dijk
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018