1847. Omleiding N638 gemeente Rucphen

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen willen de N638 omleggen om de huidige belasting in de kernen van Rucphen  weg te nemen. Daarnaast moet een nieuwe N638 een nieuwe provinciale noord-zuid verbinding gaan vormen. Ten behoeve van de besluitvorming over het tracé van de omleiding wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Rucphen is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-12-2006 Datum kennisgeving
04-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
01-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-02-2009 Kennisgeving MER
23-02-2009 Ter inzage legging MER
02-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een heldere probleem- en doelstelling zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau;
  • een heldere relatie tussen probleem- en doelstelling enerzijds en de uitgewerkte alternatieven en varianten anderzijds;
  • een heldere vergelijking van de gepresenteerde alternatieven;
  • het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) met o.a. aandacht voor de mogelijkheden om nieuwe ecologische en recreatieve verbindingen te creëren.
  • een heldere effectbepaling.

Het MER en de aanvulling hierop geven inhoudelijke argumentatie voor het nut en de noodzaak voor een doorgaande route op regionaal niveau. Daardoor is de keuze om een gebiedsontsluitingsweg met een snelheid van 80 km/u als uitgangspunt te hanteren niet navolgbaar.

Het MER toont wel aan dat er lokale problemen zijn met betrekking tot het aandeel vrachtverkeer dat door de kernen rijdt, oversteekbaarheid, gevoel van onveiligheid en geluid.  Het MER en de aanvulling tezamen bevatten naar het oordeel van de Commissie voldoende informatie om aan te tonen dat de onderzochte alternatieven een oplossing bieden voor de lokale problemen en aan de lokale doelstellingen voldoen. Daarnaast zijn ook de milieugevolgen van deze alternatieven overzichtelijk in beeld gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Henk Otte

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant
Gemeente Rucphen

Bevoegd gezag
Gemeente Rucphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018