1863. Varkenshouderij Pouls te Maria Hoop, gemeente Echt-Susteren

De heer P. Pouls is voornemens zijn varkenshouderij aan de Boekhorstweg 11 te Maria Hoop uit te breiden. Nieuwe stallen worden gerealiseerd voor het huisvesten van in totaal 4.088 vleesvarkens. Om dit mogelijk te maken is een een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-01-2007 Datum kennisgeving
11-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
08-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-06-2008 Kennisgeving MER
05-06-2008 Ter inzage legging MER
Aanvulling op het MER
21-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie.

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:
- de toegepaste dieraantallen, en
- de invoerparameters voor de luchtwassers.

Bovenstaande punten zijn nader toegelicht in een memo van de Commissie aan het bevoegd gezag, d.d. 22 september 2008. De Commissie heeft op 21 november 2008 een aanvulling op het MER ontvangen, waarin bovenstaande punten zijn uitgewerkt.

De Commissie is van oordeel dat met de geleverde aanvulling alle essentiële informatie voorhanden is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. P. Pouls

Bevoegd gezag
Gemeente Echt-Susteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 09 jan 2013