1868. Varkenshouderij Heijligers & Van Gennip te De Rips

De heer M. Heijligers en mevrouw N. van Gennip zijn voornemens hun bedrijf aan de Eiermijndreef 3 te De Rips te wijzigen en uit te breiden. In de huidige situatie worden 77 melkkoeien, 46 stuks jongvee en 440 vleesvarkens gehouden. In de nieuwe situatie zullen de bestaande vleesvarkensstallen worden gesloopt en worden nieuwe stallen gerealiseerd voor het houden van: 2.429 zeugen, 900 opfokzeugen, 6 beren en 360 gespeende biggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-2007 Datum kennisgeving
19-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
26-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-09-2007 Kennisgeving MER
07-09-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
26-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
07-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie beschouwt als belangrijkste punten voor het MER: 

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan voor kwetsbare natuur;
  • de gevolgen van het voornemen aan de toekomstige geurhinder;
  • de stofemissie en de gevolgen effect ervan voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving van het initiatief.

Toetsingsfase

Tijdens de toetsing van het MER constateerde de Commissie aanvankelijk dat niet alle informatie in het MER aanwezig was om het milieu op volwaardige wijze te kunnen meewegen in de besluitvorming. De ontbrekende informatie had betrekking op:

  • de luchtwasser
  • de gevolgen voor de natuur
  • de geurhinder en
  • het meest milieuvriendelijke alternatief.

Naderhand heeft de Commissie aanvullende informatie ontvangen en deze bij haar advisering betrokken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heijligers en van Gennip

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 29 aug 2008