1869. Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wil door zandwinning de Loosdrechtse Plassen op drie plaatsen verdiepen om zwevend slib te laten bezinken en zo helderder water te krijgen.

Procedure en adviezen

Toetsing van het planMER
05-02-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-02-2007 Kennisgeving MER
05-02-2007 Ter inzage legging MER
08-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor het voornemen is al eerder een m.e.r.-procedure gestart (projectnummer 957). Deze procedure is gestaakt, omdat er bij de gemeente Wijdemeren geen draagvlak voor het plan was. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaat de gemeente Wijdemeren nu een aanwijzing geven om het bestemmingsplan aan te passen.

Op grond van de wet milieubeheer moet er - ter onderbouwing van de besluitvorming over de aanwijzing - een milieueffectrapport (plan-MER) komen. Later volgt nog een m.e.r. voor het bestemmingsplan en een m.e.r. voor de ontgrondingsvergunning. Zie projectnummer 1954.

De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies over het MER uitgebracht. In het advies geeft zij tevens enkele aandachtspunten voor de komende m.e.r.’s.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Paul Boers
dr. ir. Jan Hoeks
prof. mr. Jonathan Verschuuren
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018