1875. Varkenshouderij Van Rooij te Ell

Van Rooij BV is voornemens een vleesvarkenbedrijf aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell op te richten. In de nieuwe situatie zullen nieuwe stallen worden gerealiseerd voor het huisvesten van 10.792 vleesvarkens. Tevens wordt er een vergunning aangevraagd voor een mestverwerkinginstallatie waarmee electriciteit kan worden opgewekt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-02-2007 Datum kennisgeving
02-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
30-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-02-2008 Kennisgeving MER
21-02-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
27-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
aangepast MER
09-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-12-2008 Kennisgeving MER
11-12-2008 Ter inzage legging MER
20-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
Belangrijkste aandachtspunten voor het MER zijn volgens de Commissie:

  • de toekomstige verzurende en vermestende emissies van het bedrijf en de gevolgen daarvan voor kwetsbare natuur;
  • de gevolgen van het voornemen voor de toekomstige geurhinder;
  • de stofemissie en het effect ervan op de luchtkwaliteit in de directe omgeving van het initiatief.

Toetsingsfase
Op 11 februari 2008 is de Commissie begonnen met de toetsing van het MER. De advisering van de Commissie werd tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren.

Na aanlevering van de aanvulling concludeerde de Commissie dat er nog steeds essentiële informatie voor de besluitvorming ontbrak. Dit betrof met name:

  • de gevolgen van verzurende stoffen voor beschermde natuur
  • de effecten op luchtkwaliteit
  • de beschrijving van de geluidbelasting.

Aangepast MER:
Op 19 november 2008 heeft de Commissie een aangepast MER ter advisering ontvangen. Dit MER is onderwerp van het onderhavige advies van de Commissie. De Commissie constateerde tijdens de toetsing van het aangepast MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. Daarbij ging het om de volgende punten:
 • inconsistente informatie over de invloed van ammoniak op voor  
      verzuring en vermesting gevoelige gebieden;
 • onvoldoende informatie over de actuele geurhinder.

Verder constateerde de Commissie nog enkele aandachtspunten in het MER. Deze aandachtspunten betrof geen essentiële informatie, maar kan betrokken worden bij de aanvulling van het MER.

De aanvulling is als totaal herschreven MER ontvangen op 13 maart 2009.
Op 10 april is nog nadere informatie ontvangen over de te overbruggen weerstanden in het totale systeem en de dimensionering van de luchtwassers.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvullingen tezamen de essentiële informatie bevat om het milieubelang voldoende mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Harry Hoogenboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
R.H.H.F.M. van Rooij
Drieweg Advies bv

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 21 dec 2012