1882. Natuurpakket Westerschelde - Het Zwin

Het MER voor herinrichting en uitbreiding van het natuurgebied Zwin en de aanvulling daarop geven een goede en uitgebreide beschrijving van de milieueffecten. Het MER laat zien dat alle alternatieven in meer of mindere mate voldoen aan de projectdoelstellingen. De aanvulling beschrijft de effecten op bestaande natuur gedetailleerd, maar geeft geen volledige onderbouwing dat aantasting van bestaande natuur kan worden uitgesloten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-02-2007 Datum kennisgeving
13-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-05-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-09-2013 Kennisgeving MER
01-10-2013 Ter inzage legging MER
17-12-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
15-05-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Het natuurgebied Zwin ligt voor een klein deel in Nederland en voor een groter deel in Vlaanderen. In Nederland maakt het gebied deel uit van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. De herinrichting en uitbreiding van het Zwin komt voort uit de Ontwikkelingsschets voor het Schelde-estuarium. Het doel is een duurzaam behoud van het “intergetijdegebied” en verbeteren van de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium.

 

Toetingsadvies MER en aanvulling daarop

De Commissie constateerde eerder dat het milieueffectrapport nog niet compleet was. Zij adviseerde het rapport op enkele punten aan te vullen. Het aangevulde rapport geeft een goed en overzichtelijk beeld van de milieueffecten en beschrijft alternatieve oplossingen voor de uitbreiding en herinrichting van het natuurgebied. Het aangevulde rapport laat ook zien dat schade aan de bestaande natuur van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder niet uitgesloten kan worden. Daarvoor zal het ministerie binnen de kaders van de natuurbeschermingsregelgeving nog een goede oplossing moeten vinden.

 

Voorlopig toetsingsadvies
Het MER is zeer uitgebreid en omvangrijk en geeft gedetailleerde informatie over de positieve en negatieve effecten. Daaruit blijkt onder andere dat het project veel positieve effecten voor natuur heeft, maar ook dat voor een aantal specifieke habitattypen verlies aan areaal optreedt. Omdat niet duidelijk is waar en op welke termijn dit verlies ongedaan wordt gemaakt, is nog onduidelijk of aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder kan worden voorkomen. Ook de effecten van toenemende recreatie en het effect van stikstofdepositie op natuur zijn nog onvoldoende in beeld gebracht. De Commissie adviseert in haar voorlopige advies deze punten alsnog uit te werken in een aanvulling op het MER. Daarnaast geeft zij enkele aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief.

 

Richtlijnenadvies
De richtlijnen (Vlaanderen) en het richtlijnenadvies (Nederland) zijn opgesteld door een gezamenlijke Commissie, bestaande uit Vlaamse en Nederlandse vertegenwoordigers. Deze Commissie adviseerde om naast de in de startnotitie/kennisgeving genoemde alternatieven enkele andere alternatieven te onderzoeken. Daarbij werd geadviseerd om in eerste instantie de haalbaarheid en het doelbereik van deze alternatieven te beoordelen. Voor de overgebleven alternatieven zijn vooral de morfologische en ecologische effecten voor het Zwin van belang, en daarnaast de hinder voor de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Janrik van den Berg
ir. Hans Huizer
drs. Marinus Kooiman
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018