1884. Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht

Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Wijngaarden en Ossendrecht een gastransportleiding aan te leggen in combinatie met de bouw van een nieuw compressorstation bij Wijngaarden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-03-2007 Datum kennisgeving
28-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-03-2008 Kennisgeving MER
13-03-2008 Ter inzage legging MER
14-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing Graafstroom
09-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé (daar waar geen leidingstraat ligt) en de locatie van het compressorstation, met daarbij specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten.
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor de passages door/nabij Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden, waaronder EHS-gebieden en aardkundige waardevolle doorkruisingen.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven;
  • Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

Bij ontwikkeling van het voorkeursalternatief is al in vergaande mate uitgegaan van het zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken van de negatieve milieugevolgen. Het gevolg daarvan is wel dat het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief weinig onderscheidend zijn. Het belangrijkste aandachtspunt voor het traject Wijngaarden-Ossendrecht is de locatie van het compressorstation. Hiervoor is een uitgebreide locatiestudie uitgevoerd waarin 18 verschillende locaties zijn beschouwd. De locatiestudie maakt inzichtelijk dat alle locaties negatieve milieueffecten kennen. Op basis van de milieueffecten is een aantal locatiealternatieven voor het compressorstation weinig onderscheidend. De keuze voor het meest milieuvriendelijke locatiealternatief lijkt vooral een afweging waarbij het vigerende beleid en technische en financiële overwegingen de doorslag geven.

Omdat de gemeente Graafstroom niet aan de toetsingsfase heeft deelgenomen en omdat de provincie Zuid-Holland het MER een tweede keer ter inzage heeft gelegd is op 9 juli 2008 een toetsingsadvies aan de gemeente Graafstroom en een aanvullend advies aan de provincie Zuid-Holland uitgebracht. Dit (aanvullend) advies bouwt voort op het eerder uitgebrachte advies van 9 juni 2008 en gaat vooral in op de zienswijzen afkomstig uit de gemeente Graafstroom en provincie Zuid-Holland.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
dr. ir. Alain Kooiman
ir. Mijntje Pikaar
dr. Nico de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Provincie Zuid-Holland
Bergen op Zoom
Binnenmaas
Cromstrijnen
Dordrecht
Graafstroom
Gemeente Halderberge
Moerdijk
Papendrecht
Reimerswaal
Sliedrecht
Strijen
Zeeland
Rijkswaterstaat
Bureau energieprojecten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicali├źn (>=800mm >=40 km)
D15.1 tot 1-4-2011: Bronbemaling bij bouwputten, bodemsanering en proefwinningen, >= 3 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 24 nov 2021