1898. Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF te Mierlo

Pijnenburg Mierlo VOF is voornemens haar bedrijf aan de Eendenpoel 15 te Mierlo uit te breiden. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Geldrop-Mierlo een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door Pijnenburg Mierlo VOF.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-2007 Datum kennisgeving
21-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-01-2008 Kennisgeving MER
15-01-2008 Ter inzage legging MER
16-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder; 
  • de fijn stof emissies.    

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

De Commissie constateerde aanvankelijk bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen twee essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • de onderbouwing van de invoergegevens bij het geurmodel;
  • het ontbreken van plattegrondtekeningen van de gebouwen.

Deze punten zijn behandeld in een aanvulling op het MER.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvulling daarop aanwezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pijnenburg Mierlo VOF

Bevoegd gezag
Gemeente Geldrop-Mierlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 21 mrt 2008