1906. Gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, het Veenschap en Omgeving

In het Reconstructieplan Salland-Twente zijn in het uitvoeringsprogramma twee gebiedsuitwerkingen opgenomen, die later zijn samengevoegd. Het gaat om de gebieden Engbertsdijksvenen en het Veenschap. In de opgestelde Gebiedsuitwerking staan maatregelen die moeten bijdragen aan de kwaliteit van het platteland. Het doel van de plan-m.e.r. is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-04-2007 Kennisgeving MER
12-04-2007 Ter inzage legging MER
05-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert dat in het plan-MER al veel bruikbare informatie aanwezig is voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Door het toepassen van een “omgekeerde benadering” schept het MER zoveel mogelijk helderheid over de lokale haalbaarheid van maatregelen en ambities. Om op een goede manier in te kunnen springen op nog komende ontwikkelingen en beleid, adviseert de Commissie aanvullend onder andere aan te geven welke beperkingen het Natura 2000-gebied stelt voor ontwikkelingen in de omgeving, ook buiten het plangebied. Haar belangrijkste adviezen zijn om:

  • ook een omgekeerde benadering uit te voeren, door terug te redeneren vanuit de maximaal toelaatbare belastbaarheid van de Natura 2000-gebieden. Op basis hiervan kan de initiatiefnemer bepalen wat de toelaatbare bandbreedte is voor nu nog onvoldoende uitgekristalliseerde maatregelen.
  • na twee jaar in de evaluatie te bepalen of het huidige instrumentarium (vrijwilligheid)voldoende is om de reconstructiedoelen te behalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twenterand

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018