1920. Ontwikkeling Woningbouwlocatie Nuenen-West

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen willen 2200 woningen realiseren aan de westkant van de de bestaande kern. Zij hebben daartoe een m.e.r.-procedure gestart. Tegelijk zal er ook een plan-m.e.r.-procedure lopen voor de Stadsregio Eindhoven. Deze m.e.r. gaat over de locatiekeuze en woningbehoefte in de regio als geheel.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-2007 Datum kennisgeving
19-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-07-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-08-2007 Kennisgeving MER
30-08-2007 Ter inzage legging MER
10-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit MER liep vooruit op de plan-m.e.r. Gedurende het proces heeft de initiatiefnemer hieruit beschikbare informatie zoveel mogelijke betrokken.

Bij toetsing constateerde de Commissie dat het MER essentiële tekortkomingen vertoonde. Deze heeft de initiatiefnemer in een aanvulling opgelost. De gemeente heeft daarbij haar ambitie voor dit bestemmingsplan bijgesteld tot de bouw van 1500 woningen in plaats van de oorspronkelijke 2200 woningen, mede op basis van de uitkomsten van de plan-m.e.r.

De Commissie heeft een positief toetsingsadvies uitge-bracht. Zij benadrukt in haar advies dat op het moment dat er in de toekomst een grotere woningbehoefte blijkt, behoefte en mogelijke locaties voor uitbreidingen op SRE-niveau afgewogen zullen moeten worden.

De Commissie constateerde bij toetsing van het MER enkele essentiële tekortkomingen. In een aanvulling op het MER heeft de initiatiefnemer voldoende informatie aangeleverd voor een positief toetsingsadvies. De Commissie geeft het bevoegd gezag daarbij twee adviezen mee:

 • de bouw van 1500 woningen binnen het middengebied tot 2020 sluit aan bij de huidige behoefte en is de beste oplossing om de meest kwetsbare gebieden ongemoeid te laten;
 • wanneer uitgegaan wordt van 1500 woningen is de aantasting van natuur en landschap te overzien. Op het moment dat er in de toekomst een grotere woningbehoefte blijkt, zullen behoefte en mogelijke locaties voor uitbreidingen op SRE-niveau afgewogen moeten worden.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ing. Eugène de Beer
  dr. Henk Everts
  prof. dr. ir. Frans Maas
  ir. Jan Termorshuizen

  Voorzitter: mr. Frans Evers
  Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Gemeente Nuenen

  Bevoegd gezag
  Gemeente Nuenen

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018