1922. Spoorzone gemeente Tilburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg willen de spoorzone herinrichten. Het MER wordt gebruikt bij de besluitvorming over een globaal bestemmingsplan Spoorzone. Dat plan kent voor het grootste deel een uitwerkingsplicht. De ontsluiting (Noordlaan) wordt wel direct concreet bestemd.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
27-04-2007 Datum kennisgeving
27-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-m.e.r.
27-09-2007 Kennisgeving MER
27-09-2007 Ter inzage legging MER
10-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Doordat het gaat om een globaal bestemmingsplan, is ook het MER op abstract niveau uitgevoerd. Er is immers nog niet bekend hoe het gebied precies wordt ingericht. In het MER zijn de milieugevolgen onderzocht van het spoor en de nieuwe Noordlaan, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie verschillende aanbevelingen. Zij adviseert met name om bij de besluitvorming over de uitwerkingsplannen voldoende aandacht te besteden aan een effectieve invulling van het gebied en aan het treffen van de in het MER beschreven mitigerende maatregelen. Alleen op die manier kan het geplande aantal woningen binnen de wettelijke kaders gerealiseerd worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Paul van den Bosch

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018