1925. Herinrichting Millingerwaard

De Dienst Landelijk gebied regio Oost onderzoekt, namens de provincie Gelderland, de mogelijkheden om meer ruimte voor de Waal te creëren in de Millingerwaard. Het gaat om de aanleg van een nevengeul en herinrichting als natuurgebied.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-05-2007 Datum kennisgeving
18-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-07-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2013 Kennisgeving MER
07-06-2013 Ter inzage legging MER
05-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat mede door het gevolgde langdurige proces de informatie gefragmenteerd is aangeboden, waardoor de effectbeschrijving, beoordeling en de gemaakte keuzes soms moeilijk volgbaar zijn. De samenhang tussen de onderzoeken in de diverse documenten en daarmee een overall beeld van de effecten van het voornemen is slechts met veel moeite te verkrijgen. Hoewel de Commissie van oordeel is dat er voldoende milieu-informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de genoemde vergunningen voor de herinrichting van de Millingerwaard waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen, heeft zij een aantal aanbevelingen ten aanzien van:

  • De risico's wanneer de verplaatsing van het bedrijf de Beijer niet tijdig gebeurt.
  • De effecten op de (geotechnische) stabiliteit van de primaire waterkering, zettingen en laagfrequent geluid.
  • De monitoring gelet op de onzekerheden in de effectvoorspelingen.
  • Een overkoepelende samenvatting waarin, niet alleen in het MER, maar ook de monitoring wordt opgenomen.

De herinrichting is een uitwerking van de Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. 
Er is ook jurisprudentie over dit project.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bram Bliek
drs. Gert Dekker
ir. Hans Huizer
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dienst Landelijk gebied

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018