193. Provinciaal afvalstoffenplan (PAP)-II Utrecht

De provincie Utrecht zal een tweede afvalstoffenplan opstellen voor huishoudelijke en daar mee gelijktijdig te verwerken bedrijfsafvalstoffen, grof huisvuil, bouw- en sloopafval, agrarisch afval, verontreinigde grond, baggerspecie en kolkenslib, rioolzand, marktafval, veegvuil, plantsoenenafval en zwerfvuil.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-09-1988 Datum kennisgeving
05-09-1988 Ter inzage legging van de informatie
31-10-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-06-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-07-1990 Kennisgeving MER
20-07-1990 Ter inzage legging MER
24-10-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing constateerde de Commissie dat de beleidskeuzen in het PAP en het daarbij behorende MER zich op een hoog abstractieniveau bewogen, hetgeen het beschouwen van milieueffecten een beperkte betekenis gaf. Niettemin had de Commissie waardering voor het MER vanwege de systematische en overzichtelijke manier waarop de veelheid van afvalstromen en beleidsopties was gepresenteerd. Bij de vaststelling van het tweede PAP door de Staten is tevens op hoofdlijnen de inhoud van het evaluatieprogramma aangegeven. Nadere uitwerking zou worden gegeven in het uitvoeringsprogramma 1991, terwijl de feitelijke uitvoering in de daarop volgende uitvoeringsprogramma zou plaatsvinden. 

De Kroon keurde het plan op 15 juni 1992 gedeeltelijk goed. Aan het onderdeel over de stortlocatie voor de regio Zuidwest- en Midden-Utrecht – locatie t Klooster – werd goedkeuring onthouden1

 

1 Zie verder project 467. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
prof. dr. ir. de Haan
Cees van Maanen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018